Á Sɩsaala wɩ nʋɔ kené aá bɔllɛ Wɩɩsɛ. Wɩɩsɛ nɛ́ ɛ́ɛ́ labaarɛwa dɩtɛ́ né zaa mɩ́ŋ Sɩsaalɩ́ mɛ́. 

A tɩ́ŋ tʋtʋmɛ́ púlli nyáŋ bɛllɛ mɛ́, ANTBA arɩ́ SIL, á pi bɔlɛ aá pá nɩɛ ná há lɩ́ dɩboli, a ko pɛ́ ráá mɛ́ tʋtʋmɩ́ né wólli tʋŋ.

Wɩɩsɛ ná wɩ́wéré há waá tenni, kaá nyɩ́ɩ́sɛ kál wuu cɩ́cʋɔ, nɛ́ lóé Zeezi Labaarɛwéró zʋ́ Sɩsɔɔ tɔ́nɛ. Ʋ nɛ́ há ɛ́ɛ́ líŋsi karmɛ́ rɩ́wɔ́ kaa bɩ́rsɛ zʋ́ Sɩsɔɔ, Sɩsaala wóllíwó líŋo aá karmɛ.  

Zaa, a tɩŋ labaarɛwa dɩtɛ́ né mí, nɩɛ sɩ́ ká labaarɛwa nyáŋ:

- Wɩɩsɛ kɛnɔ ná ɓa há bɩ́rsɛ aá hé Sɩsaalɩ́ mɛ́,

- kɛnnɛ ná ɓa há bɩ́rsɛ tenni,

- Sɩsaalɩ́ duo wɩ́ɛ́.

 

 

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.