Sɩsaalɩ́ sɩ́ŋsʋ́ɔ́la zésé

Wɩɩsɛ Kɛŋbɩnɛ́ sɩɛrʋ sɩ́ŋsʋ́ɔ́la ná há mɩ́ŋ ráŋ nɛ́, ɓa píí waláŋsɛ/karmɩfóŋwa mɛ́ ɓa a ɓɩzésé.

 

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.