Líŋsi arɩ́ fɩlmɩwa

Sɩsaalɩ́ Wɩɩsɛ Kɛŋfɛlɔ zésé

image
Matie 1
Tɩ́ɛ́nɛ pɛ́ɛ́
Terms & Conditions

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.